Toppers Over the Years

Mathematics

 • Joseph Jason Kendric - 99

 • Noha Samuel - 98

 • Rohit Kumar - 97

 • Yash Agarwal - 96

 • Anantha Krishnan - 96

 • Athira P - 96

 • Kshitij Agnihotri - 95

 • Sanshray Saxena - 95

 • Pranav Vasudevan - 95

 • Anirudh Santhosh - 95

 • Vanshika Garg - 95

 • Nisha Joel - 95

 • Linta Thomas - 95

 • Neha Joshua - 95

 • Ashwin Abraham - 94

 • Manan Ranjan - 93

 • Manas Jamwal - 93

 • Manoj E S - 93

 • Shriya Tiwari - 93

 • Ajay Sriram Maruvada - 92

 • Chauhan Dhruv Manish - 91

 • Abhijit Sivasubramaniyan - 91

 • Aditi Kaul - 90

 • Sonali Moorthy - 89

 • Murali Kannan Vishal - 89

 • Rithvik Velliyur Nott - 88

 • Anbuchezhian Kirthikesh - 88

 • Rathi Ekta Rajiv - 86

Physics

 • Kshitij Agnihotri - 95

 • Manan Ranjan - 95

 • Sanshray Saxena - 95

 • Pranav Vasudevan - 95

 • Anirudh Santhosh - 95

 • Joseph Jason Kendric - 95

 • Yash Agarwal - 95

 • Anbuchezhian Kirthikesh - 94

 • Rohit Kumar - 94

 • Aditi Kaul - 93

 • Anantha Krishnan - 93

 • Manoj E S - 93

 • Vanshika Garg - 93

 • Rathi Ekta Rajiv - 92

 • Abhijit Sivasubramaniyan - 92

 • Ashwin Abraham - 92

 • Manas Jamwal - 92

 • Neha Joshua - 92

 • Athira P - 91

 • Noha Samuel - 90

 • Sonali Moorthy - 89

 • Linta Thomas - 89

 • Nisha Joel - 88

 • Shriya Tiwari - 87

 • Murali Kannan Vishal - 85

 • Chauhan Dhruv Manish - 84

 • Ajay Sriram Maruvada - 82

 • Vhageesh Rajesh Kannan - 79

Chemistry

 • Joseph Jason Kendric - 98

 • Yash Agarwal - 98

 • Rohit Kumar - 98

 • Anirudh Santhosh - 97

 • Abhijit Sivasubramaniyan - 97

 • Anantha Krishnan - 97

 • Sanshray Saxena - 96

 • Chauhan Dhruv Manish - 96

 • Kshitij Agnihotri - 95

 • Manan Ranjan - 95

 • Murali Kannan Vishal - 95

 • Noha Samuel - 95

 • Manas Jamwal - 95

 • Manoj E S - 95

 • Athira P - 95

 • Ashwin Abraham - 94

 • Sonali Moorthy - 93

 • Pranav Vasudevan - 93

 • Vanshika Garg - 93

 • Rathi Ekta Rajiv - 92

 • Aditi Kaul - 92

 • Shriya Tiwari - 92

 • Nisha Joel - 92

 • Neha Joshua - 91

 • Vhageesh Rajesh Kannan - 89

 • Linta Thomas - 89

 • Ajay Sriram Maruvada - 85

 • Anbuchezhian Kirthikesh - 85

 • Aryan Kapoor - 84

Biology

 • Joseph Jason Kendric - 99

 • Pranav Vasudevan - 96

 • Aditi Kaul - 96

 • Anantha Krishnan - 93

 • Athira P - 93

 • Linta Thomas - 93

 • Manoj E S - 92

 • Nisha Joel - 92

 • Manas Jamwal - 90

 • Shriya Tiwari - 90

 • Vhageesh Rajesh Kannan - 89

 • Ashwin Abraham - 87

 • Neha Joshua - 87

 • Ajay Sriram Maruvada - 86

 • Rohit Kumar - 85

 • Chauhan Dhruv Manish - 83

Mathematics

 • Suhani Krishnan - 99

 • Pranav Muralidhar - 99

 • Mihika - 98

 • Kush Bindal - 98

 • Chandan Kumar - 98

 • Varunavi Sakthivel - 97

 • Aziz Khan - 97

 • S. P. Siddharth - 97

 • Bhavya Bhavik Savla - 96

 • Navya Jaiswal - 96

 • Mohammed Suhail? - 96

 • Krithiha Krishna Nageswaran - 95

 • Ananya Krishna Prasad - 95

 • Madhav Krishna Prasad - 95

 • Abhinav Rajesh - 95

 • Rohan - 95

 • Sneha Pareek - 95

 • Anshul Verma - 95

 • Aniket C - 94

 • Dheeraj K - 93

 • Gautam Arora - 93

 • Divyansh Verma - 93

 • Sailakshmi Avinesh - 92

 • Yaazhini Kumanan - 89

Science

 • Varunavi Sakthivel - 99

 • S. P. Siddharth - 98

 • Navya Jaiswal - 97

 • Ananya Krishna Prasad - 96

 • Mihika - 95

 • Chandan Kumar - 95

 • Dheeraj K - 95

 • Gautam Arora - 95

 • Mohammed Suhail? - 95

 • Pranav Muralidhar - 93

 • Abhinav Rajesh - 93

 • Bhavya Bhavik Savla - 92

 • Suhani Krishnan - 92

 • Aniket C - 92

 • Divyansh Verma - 92

 • Sneha Pareek - 92

 • Kush Bindal - 91

 • Madhav Krishna Prasad - 91

 • Anshul Verma - 89

 • Krithiha Krishna Nageswaran - 88

 • Aziz Khan - 87

 • Yaazhini Kumanan - 83

 • Rohan - 82