Hall of Fame

2019

Maths

100 %

Navil

99 %

Navneeth

99 %

Mihir Chhiber


Physics

99 %

Navil

98 %

Navneeth


Chemistry

100 %

Navil

99 %

Navneeth

98 %

Mihir Chhiber


Maths

100 %

Aarushi Mundra

100 %

Anushka Trehan

100 %

Dharmala Lahari

100 %

Jash J V

100 %

Sandeep

100 %

Vaishnavi Vinu

99 %

Anutham Mukundan

99 %

Jignesh Motwani

99 %

Raman Gupta

99 %

Shah Devansh Apoorva


Science

98 %

Vaishnavi Vinu